Ursprungligen antagna vid ordinarie sammankomst den 4 juni 1919 samt därefter reviderade, senast vid årsmötet 2016.

§ 1 
Sällskapets ändamål är att främja och sprida kännedom om CARL MICHAEL BELLMAN, hans diktning och hans tid. I detta syfte skall sällskapet utgiva skrifter av och om Bellman; stödja och stimulera forskning rörande Bellman; verka för bevarandet av byggnader, platser och miljöer till vilka Bellmans namn är knutet; verka för upprätthållandet av Bellmanssångens traditioner; främja grundandet och vidmakthållandet av ett Bellmansmuseum.

§ 2 
Ledamot av sällskapet är envar fysisk eller juridisk person som anmäler inträde och erlägger stadgad avgift. Styrelsen äger utesluta ledamot, som motverkar sällskapets syften, om minst nio styrelseledamöter stöder beslutet.

§ 3
Årligen betalande ledamot erlägger lägst den vid årsmötet stadgade avgiften. Ständig ledamot erlägger lägst tjugofemdubbel årsavgift en gång för alla. Som ständig ledamot må endast fysisk person inträda. Hedersledamot är befriad från avgift.

§ 4 
Sällskapet sammankommer en gång i halvåret. Sammankomsten under första halvåret är årsmöte. Därutöver står det styrelsen fritt att kalla till ytterligare sammankomst. Den skall likaledes göra det på begäran av minst femtio ledamöter. Kallelse till sammankomst skall utsändas minst två veckor i förväg. Blott ärenden som däri angivits får tas upp till slutligt avgörande.

§ 5 
Årsmötet utser sällskapets ordförande och övrig styrelse fram till nästa årsmöte. Styrelsen består av elva ledamöter. Årsmötet utser två revisorer, och två suppleanter. Årsmötet utser en valnämnd med tre ledamöter, varav minst två utanför styrelsen; en av dem sammankallande. Nämnden föreslår styrelseledamöter – inkl ordförande – och revisorer med suppleanter. Årsmötet äger utse särskilt förtjänt person till hedersledamot. Årsmötet fastställer balansräkningen samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen på grundval av dess verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse. Årsmötet fastställer årsavgiften för verksamhetsår.

Minnesanteckning: 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas i enlighet med § 5:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av sekreterare och två justeringsmän
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Styrelsens årsberättelse jämte bokslut
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande och övrig styrelse, inalles elva ledamöter
10. Val av två revisorer, varav en auktoriserad, jämte två suppleanter
11. Val av tre ledamöter – en sammankallande – av valnämnden, varav minst två utanför styrelsen, att förbereda val enl p 9 och 10
12. Beslut om årsavgift för nästa verksamhetsår
13. Övriga frågor

§ 6 
Styrelsen planlägger och leder sällskapets verksamhet, träffar avtal å dess vägnar, ansvarar för tillgångarna och är huvudman för publikationerna. Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen därtill utser. Den möts minst två gånger om året. Styrelsen utser inom sig ytterligare funktionärer: vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare. Styrelsen är beslutsför om minst sex ledamöter är närvarande, varav minst två funktionärer. Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett presidium bland funktionärerna. Detta äger att i brådskande fall fatta beslut mellan styrelsemötena och har att sedan inför styrelsen ansvara för dessa beslut.

§ 7 
Sällskapets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 8 
Vid sammankomst eller styrelsemöte fattas beslut öppet såvida inte sluten omröstning särskilt begäres. Varje ledamot har en röst som måste utövas personligen. Det förslag anses bifallet som erhållit flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning eller val då lotten avgör. Vi beslut om uteslutning gäller särskild regel – se § 2.

§ 9 
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande sammankomster, den ena ett årsmöte.

§ 10 
Vid upplösning av sällskapet skall dess tillgångar överlämnas till Kungl. biblioteket.