Register

Det finns ingen proportion mellan den breda popularitet Bellman sedan länge åtnjuter och den vetenskapliga produktionen kring honom. En handfull svenska doktorsavhandlingar om Bellman skuggas av de hyllmeter som ägnats åt t.ex. Strindberg – (vilket den senare troligen skulle finna rättvist!).

Den vetenskapliga produktionen kring Bellman har emellertid inte enbart publicerats i form av doktorsavhandlingar, men även om man noterar t.ex. Gunnar Hillboms rad av monografier över Bellmantexter och –handskrifter, blir den akademiska Bellmanforskningen till omfånget liten. Ryggraden i den har dock varit skriftserien Bellmansstudier, som alltifrån sin första volym 1924 har publicerat en rad viktiga studier, vilka belyser såväl Bellmanforskningens förändrade inriktning som en förskjutning av Bellmanbilden. Snart sagt alla de viktiga Bellmanforskarna sedan 1924 har här publicerat angelägna uppsatser, av vilka några har omtryckts i andra sammanhang, främst Nils Afzelius. Huvuddelen av de centrala forskningsresultaten har dock varit ’dold’ i serien, och endast känd för specialister och ett fåtal intresserade. Bellmanssällskapet hoppas att fler Bellmanvänner skall uppmärksamma den forskning som häri finns att tillgå, såväl forskare som lekmän. Ett varmt tack till Olof Holm och Proprius Förlag för tillstånd för Bellmanssällskapet att lägga ut registret, som utgör en del av Bellmansstudier 22, i modifierad form.Vi hoppas härmed kunna sträcka ut en hjälpande hand till dem som inte har omedelbar tillgång till det tryckta registret, med en överblick över innehållet i skriftserien.

Innehåll del för del

Redaktörer för de olika delarna har varit Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1-6), Olof Byström (7-17), Anita Ankarcrona (18), Olof Holm (19-20), Stefan Ekman, Henrik Gustafsson och Lars Lönnroth (21), Stefan Ekman, Lars Lönnroth och Henrik Otterberg (22), samt Anita Ankarcrona, Cecilia Wijnbladh och Olof Holm (23).

Bellmansstudier 1, 1924
Stockholm på Bellmans tid av Henrik Schück
Bellmans diktvärld i bildkonsten av Gunnar Mascoll Silfverstolpe
Levertins Bellmansuppfattning av Olof Byström

Bellmansstudier 2, 1926
Bellmans födelsehus av Gunnar Bolin
Bellmans bostäder 1777-1785 av Gunnar Bolin
Fredmansdiktens verklighet av Ivar Simonsson
Bellmans Bacchanaliska Qwäden av Ragnar Ekholm
Anders Fryxells teckning av Bellman av Ragnar Ekholm

Bellmansstudier 3, 1929
En bröllopsskrift av Bellman meddelad av Agne Beijer
Bellmansdokument [meddelade av Ragnar Ekholm]
I Två brev från Bellman
II Äktenskapsförord
III Notiser om Bellman i Fischerströms dagbok
De äldre Bacchi-Ordens-dikternas kronologi av Ragnar Ekholm
Bellman i nyromantisk belysning av Olof Byström

Bellmansstudier 4, 1930
Hur Bellman ser och målar av Axel L. Romdahl
När Bellman förhördes i multiplikationstabellen av Axel Gauffin
Från Bellmans förlovningstid av Olof Byström
Ett par notiser om Fredmans epistlar av Olof Byström

Bellmansstudier 5, 1931
Kring Fredmans epistlar och deras yttre öden av Olof Byström
Maria Christina Kiellström-Winblad. En biografisk studie av August Gynther
En Bellmanssamling av Fredrik Vetterlund

Bellmansstudier 6, 1934
”Fredmans Sång nr 32. Afton-Qväde. Dedicerat till Fru Assessorskan Weltzin” av Nils Afzelius
”Gustafs skål” av Olof Byström
Bellmansdokument meddelade av Ragnar Ekholm
IV Tre brev från Bellman
V Två dikter av Bellman

Bellmansstudier 7, 1938
Bellman och hans Årsta-vänner av Arvid Stålhane
Tre Bellmanshus (födelsehuset, epistlarnas hus och dödshuset) av Gunnar Bolin
Bellman som Gustaf III:s medarbetare och modell av Olof Byström
Bellman eller Lidner? av Harald Elovson
En okänd bröllopsskål av Bellman av Nils Afzelius
Bellmans likprocession och trakteringen på Kräftriket av Olof Byström
Bellmans flykt till Norge av Gunnar Bolin
Ett par Bellmansnotiser meddelade av Arvid Stålhane
I Om konsul Jakob Martin Bellman
II Om Bellmans ”svenska dräkt”

Bellmansstudier 8, 1940
Prolog i Stora Börssalen den 3 februari 1940 av Gunnar Mascoll Silfverstolpe
Bellman och vi. Tal i Stora Börssalen den 3 februari 1940 av Sigfrid Siwertz
Fru Quiding på Heleneberg av Olof Byström
Bellman i lappdräkt av Olof Byström
Lilla Daurerska huset av O. B-m. [= Olof Byström]

Bellmansstudier 9, 1942
Bellman och Hogarth. Om skalden som sedeskildrare och genremålare av Torsten Svedfelt
En epistelhandskrift av Olof Byström
Bellmans boksamling av Nils Afzelius
Jergen Puckel: individ och typ av Nils Afzelius
Fiskartorpet och Första Torpet. Två stockholmstavlor från Bellmans tid av Göran Axel-Nilsson

Bellmansstudier 10, 1944
Myt och bild i Bellmans dikt av Nils Afzelius
Carl Bondes vänkrets av Olof Byström
Levertins Gustav III-uppfattning av Sven Gunnard
Bellmansstudier 1924-1944. Innehållsförteckning [upprättad av Arvid Stålhane]

Bellmansstudier 11, 1952
Ett ”Bellmansporträtt” av Karl Asplund
När tillkom ”Fjäriln vingad”? av Olof Byström
Om Bacchi Tempel. Några anteckningar av Arvid Stålhane
Fröjas Tempel och Spinnhuset av Nils Afzelius
Första Torpet och Ålkistan av Olof Byström

Bellmansstudier 12, 1954
Arvid Stålhane av Ivar Norberg
”Hessingen” och ”Solen glimmar” av Arvid Stålhane
Bellman i närbild av Olof Byström
Ett återfunnet exemplar av Fredmans Epistlar av Paul Nyberg
Carl Matthias Völschow – ”Bacchi arkivarie” av Nils Afzelius
Vid korpral Bomans grav av Tord O:son Nordberg
Sergel och Reuterholm av Olof Byström
Bellmansmedaljer av Ernst Nathorst-Böös

Bellmansstudier 13, 1959
Jergen Puckel, Christian Precht och munskänken på Thermopolium av Gustaf Munthe
Två stilar, två temperament. Bellmans Gellert-översättning av Nils Afzelius
En gustaviansk hovfröken av Olof Byström
Bellmansdokument meddelade av Olof Byström
VI. Två brev från Bellman
VII. Ur Gustaf Brandels dagbok
Om Bellmans-sång av Pelle Ödman

Bellmansstudier 14, 1961
Kortspelet på Klubben av Bengt Loman
Konstnärer tolkar epistlarna av Nils Afzelius
Flaggan på Nordians hög. Bellmansdikter i Thorgny av Olof Byström
Bellman, Svenska Akademien och vännerna Palmstedt. Vid Bellmanssällskapets högtidssammankomst i Stora Börssalen den 9 november 1959 av Olof Byström

Bellmansstudier 15, 1966
Bellman och improvisationens konst av Carl Fehrman
Slagsmålet vid Dantobommen. Fredmans Epistel nr 53 av Nils Afzelius
Tre konstnärsvänner av Olof Byström
Bellmans geografi av Torsten Svedfelt
Bellman hyllar Hertig Carl, kantat meddelad av Nils Afzelius

Bellmansstudier 16, 1970
Bellman som folklig författare av Nils Afzelius
En kryddbodräkning av Olof Byström
Några Bellmansmelodiers ursprung, ”gripna ur luften” av C.-G. Stellan Mörner
Bellman och hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta av Erik Vendelfelt

Bellmansstudier 17, 1976
Gustaf III och Bellman på Gamla Haga av Olof Byström
Bellman, Fehrman och Sergel av Carl Fehrman
Bellman bland gustavianska tonsättare av C.-G. Stellan Mörner
En gustaviansk målare av Olof Byström

Bellmansstudier 18, 1985
Preface by Inge Jonsson
Fredmans fødsel. En grammatisk studie i Bellman-epistlernes opkomst av Thomas Bredsdorff
Vid alla instrumenters ljud av Gunnar Hillbom
Ett helt musikhistoriskt seminarium över Fredmans Epistel 12 av James Massengale
Si Bellman dansar! Om musik, dikt och bild i Bournonvilles Bellmanbalett av Anders Palm

Bellmansstudier 19, 1989
[Förord] av Magnus von Platen
Med Bellman och Bellmanssällskapet. Några minnesanteckningar av Olof Byström
Bellman som bokvän och autografsamlare av Olof Byström
Bellman och hans konstnärsvänner av Olof Byström
Med Bellman på Stora Nygatan av Olof Byström
Olof Byströms tryckta skrifter. Bibliografi sammanställd av Olof Holm

Bellmansstudier 20, 1998
Om Bellman, maten och sinnenas retning – några anteckningar av Anders Ringblom
Stjärnan, solen och Kungsholms glasbruk – en bellmantolkning av Marie-Louise Sibbmark
Ett okänt bellmanmanuskript till ”Gustafs skål” av Stefan Östergren
Sygdomme og lægekunst på Bellmans tid av Leif Bohn
Den skönlitterära användningen av det tyska språket i Fredmans Epistlar av Stephan Opitz
Bellmansstudier 1924-1998. Innehåll och register upprättade av Olof Holm


Bellmansstudier 21, 2001
Förord av red
Bellmanskonkordansen av Daniel Berg
”Gutår för det härliga ordet.” Om relasjoner mellom epistler og evangeliedikt av Bellman av Alvhild Dvergsdal
Zions röst i Bacchi gårdar. Bellmans andliga diktning och dess förhållande till Fredmans Epistlar av Lars Lönnroth
Fållan, ett poetiskt sommarnöje av Gunnar Hillbom
Poesiens privilegium – eller en lesning av Bellmans fortale ”Läsare” fra et dedikasjonseksemplar av Fredmans epistlar til baron Eric von Stockenström av Trond Haugen
Anacreon i skuggan – bilden av Bellman som diktare och Bellmans bild av diktare i En Stuf Rim av Stefan Ekman
”Med gråt och sneda miner” – Bellmans ”Papegoiiaden” som parodisk dikt av Henrik Gustafsson
Olof Lagercrantz och den bortvände Bellman av Stina Andersson
Bellman i björnens klor. Om ”Gubben Noach” i rysk språkdräkt av Michael Wirth

Bellmansstudier 22, 2005
Förord av Stefan Ekman, Lars Lönnroth och Henrik Otterberg
Den symmetriske Fredman. Om et kompositionsprincip i C.M. Bellmans poesi av Jens Kr. Andersen
”Älskelige Bröder tagen nu i ring” – Några reflexioner kring värld och värdighet i Fredmans epistlar av Anita Ankarcrona
”…liksom Runius, Lucidor” – Om C.M. Bellmans förhållande till äldre svensk dryckesvisa – och om en ny sångbok av Martin Bagge
Bellman och förläggarna 1757-1771 av Bo Bennich-Björkman
Fredmans epistel nr 32 i marin belysning av Hans-Göran Ekman
Ett och annat om Bellman och hans brev av Carl Fehrman
”Du gjorde wäl du kom” – perspektiv på Bellmans religiösa diktning av Eva Fjellander
”Här ligger jag i rännsten och betraktar…” Om Fredmans epistel n:o 23 av Stina Hansson
Fredmans sista strof av Lars Huldén
Fröjas Tempel – en parodi på Atis och Camilla? Av Lars Lönnroth
Ödets präster och prästinnor – ett musikaliskt undantag av James Massengale
Bellmans fingerade tidningstryck av Annie Mattsson
Bellman, Fredman och distansen i dikten – några iakttagelser av Bo Nordstrand
Bellman ins Deutsche übersetzen – oder der Versuch, Verluste zu vermeiden av Stephan Opitz
”Sömnens Gud, vår Morpheus” Om drömmen och sömnen som motiv och åskådlighetsteknik i Bellmans diktning av Henrik Otterberg
Fredmans epistel no 4. Enkannerligen till Anna Stina, Att klä en fredmansepistel i fransk språkdräkt av Monique d’Argentré Rask
Orvar Odd – rabulist och Bellmansvän av Johan Stenström
Ett geni vid namn Clas Ludvig Ennes av Torkel Stålmarck
Lustvandring kring Fröjas Tempel av Sigbrit Swahn
Sant va dä. Bellman skriver av Alan Swanson
Är mödan värdt at vara til? – Om Hamlet, Faust og Fredman av Søren Sørensen

Bellmansstudier 23, 2009

– Föredrag hållna vid symposiet Bellman och musiken i Börssalen, Stockholm, den 15-16 september 2007 –

Inledningsanförande av Anita Ankarcrona

Bellman i de gustavianska musikkretsarna av Lennart Hedwall

Ny Bellmanmusik – varför finns den? av James Massengale

1700-talets melodikarusell. Praxis och traditioner kring Bellmantidens melodier av Märta Ramsten

Bellman och affekternas teater – Jan Ling & Lars Lönnroth samtalar

Bellmanmusiken på teatern. Några iscensättningar av Bellman och Fredmans värld på 1800-talet av Johan Stenström

Eko tonar än ur Bellmans luta. En diskografs korta tankar om Bellmansången av Hasse Nilsson

Bellman och instrumenten – Olof Holm samtalar med Martin Bagge, Carl Håkan Essmar, Gregor Händler och Sten Magnus Petri

Program för symposiet Bellman och musiken

Bellmansstudier 24, kommande