Vilka är figurerna i Fredmans epistlar och sånger egentligen? Bellmanforskarna har länge ägnat sig åt att försöka reda ut vilka verkliga existenser som ligger bakom de namn som Bellman nyttjar i sina verk. De biografiska uppgifterna är intressanta som kuriosa, men har egentligen ingen betydelse för förståelsen av dikterna. Trots att en del av karaktärerna i Bellmans fiktiva universum fått sina namn efter verkliga personer som levt och verkat strax innan eller under Bellmans levnad, lever diktens karaktärer sitt eget liv, sprunget ur författarens fantasi.

På följande vis introducerar Bellman de agerande i respektive Fredmans epistlar och Fredmans sånger:

Personerne

som nämnas i Fredmans Epistlar.

Fredman; namnkunnig Urmakare i Stockholm, utan Ur, Verkstad och Förlag.

Ulla Winblad; Nymph och Prästinna i Bacchi Tempel. Fadren fordom Corporal vid Gardet.

Fader Berg; Tapetmålare, och Stads-Virtuos på flere Instrumenter.

Fader Bergström; Namnsdags-blåsare i Cathrina trakten.

Corporal Mollberg; ägde hus på Hornsgatan, var en tid Fabriks-Idkare, så Ryttare, utan Hus, Häst

och Schabrak, omsider Dansmästare.

Eric Bergström; en Passagerare, merendels Marskalk och Taffeltäckare på Bröllop och Baler.

Christian Wingmark, gemenligen kallad Wingmark med stora peruken, ägde i proportion samma

skicklighet på fleut-douce, som den ännu lefvande blinda Virtuosen Colling.

Anders Wingmark; Klädmäklare i Urväders gränd, för detta mycket glad och småförståndig.

Pehr Bergström, allmänt kallad Brodren Pehr, mycket vig i Caprioler, och at slänga en Rival ur

Pålskan efter takten, öfvermåttan rolig man, och med rundt hår.

Christian Samuel Bredström; en Passagerare, såg ej oftare dagsljuset än genom Buteljebotten; dess

vistande obekant.

Petter Bredström; Commissionär.

Norström; Sjötulls-Besökare, förmäld med Ulla; Fadren Trägårdsmästare i Dauerska Trägården;

har ingen röst, spelar intet Instrument, förskrifver sjelf sina viner.

Kihlberg, allmänt Pharaos Bagare kallad; fordom Bacchi Ordens Officiant och Härold.

Fader Kulkus; merendels sysselsatt med vitnesmål, sällan åsyna vitne.

Wetz, Joachim; Instantie-Trampare och Bröllops-Poet.

Jergen Puckel; under Hall-Rätten.

Benjamin Schwalbe; Likaledes.

Fader Movitz; Constapel, namnkunnig af sin Concert på Tre Byttor; Componerat Musiken till

Serlachii Vårblomma.

Fröman; Dödgräfvare och Tractör i Bensvarfvarträgården. Död och begrafven.

Gumman på Thermopolium; Caffehus i Myntgränden, så kalladt på 70 talet.

Lotta; dess Jungfru.

Ormens Pigor; Et Tractörställe i staden, där Fader Bergström gemenligen spelade Nu hvilar hela

jorden, sen han hunnit från Cathrina trakten och ärnade sluta.

Mutter på Tuppen;

Mor på Fyrkanten;

Mor Maja Myra i Solgränd;

Kolmätars Lotta;

Sophia på Lokatten;

Jeanna, som tappa sin Rubin;

Gretgen, Styrmans dottren, med flere, kännas nog af de ställen där de af Fredman i Epistlarna

nämnas.

UNDERRÄTTELSE

Corno, Valdthorn; Clarin (Clarinetto), Clarinett; Fagotto, Fagott eller Basson; Flauto, Flöjt;

Oboe; Tamb. (Tamburo,) Trumma; Timp. (Timpani,) Pukor; Tromb. (Tromba,) Trumpet; V:cllo

(Violoncello,) Violoncell eller Liten Bas.

Dessa ord utmärka at där strekarne stå, bör rösten imitera det utsatte Instrumentets ljud, efter

den melodi som noterne utvisa.

(Källa: Fredmans epistlar 1990, Hillbom/Massengale, s. 12-14).

PERSONERNE 
som nämnas i Fredmans Sånger

Kolmodin, eller såsom adlad i Bacchi Ordens Capitel af de två förgylta Svinen, kallad von Källarcreutz, behöfver ej vidare beskrifvas på dess mull; minnet af hans Bachanaliska styrka och lekande omgänge äro i flere handlingar förvarande.

Holmström; fordom Actuarie med röd kappa i för detta Manufactur-Contoret, mera känd under namn af Ehrensugga, som dess Bachanaliska vapen efter Heraldikens reglor på det nogaste urvisar. Desse tvenne Commendeurer hafva långt för detta nedlagt sina trattar och kedjor i Templet.

Nystedt; fordom Liqeur-förvaltare på Källaren Enigheten, där altid vankades fluidum och käppslängar; teknade gemenligen hälften af namnet sjelf, och när Kyparen lade stedt i ändan, så var räkningen färdig.

Meissner; Caracteren och Näringsstället obekante, adopterade til Ölheim med Ö, en annan Meissner, som merendels satt och sof vid Hammarby på Tullgården. Desse tvenne Commendeurer hvila på Cathrina Kyrkogård.

Stendecker; Konglig Svensk Pukslagare på Hessisk Stat; bekant af sina hvirflar 12 steg ifrån pukorna; afsomnad på Näringsstället Elephanten vid Danto.

Lundholm; Bränvinsbrännare och Commendeur. Öfver honom är Parentation i Templet hållen af Perukmakar-Gesällen, Ceremoni-mästaren, Ordens-Oratorn och Parentatorn samt constituerade Dansmästaren i Choret Janke Jensen.

Han söp tre qvart på sex, och klockan sex han dog. 

Appelstubbe; för detta Tullnär i Österbotten, som vid gästabud, dit han ej blef buden, och då stekens ankomst på bordet med Valdthornen förkunnades, raglade drifteliga in, och under föregifvande at Kalfven ej var förtullad, sjelf slukade anrättningen.

Österman, Stolmakare; en vandrande Riddare, i anseende därtil at Stolen hängde vid taklisten.

Halling, Sockerbagare; flyttade en vacker dag sin skylt midt öfver gatan, med denna sinnrika inscription: Här bor Sockerbagaren Halling, som tilförene bodde midt öfver.

Agrell, Tullskrifvare; lade för flera år sedan locket på sitt stop, och vandrade.

Kämpendal, Härold i Bacchi Ordens Capitel; borgade sin sista sup på en lefvande gås från Fogelsången; och afsomnade på Näringsstället N:o 84 vid Hornskroken.

Nybom; af honom är ej mera öfrigt i handlingarne än blott Valspråket Plus ultra.

Planberg; Ordens förste och siste Canzler; en Herre til åren.

Joseph Israelson; stor Latinsk Poet; saknad af vitterheten; ägde i et utblottadt tilstånd en ograverad ägendom, den han sjelf ej visste at han ägde; dog i distraction.

Knapen; Virtuos i Kung Fredrics tid på Oboe. Omständigheterna så svaga och ägta ståndet så brydsamt, at Hustrun vid et tilfälle tog hans enda Oboe, och därmed kärnade smör i smörtunnan, hvarefter den klara Oboe-tonen aldeles försvann.

De öfrige Personerne igenkännas på sina behöriga ställen i desse Fredmans Sånger.

Efterföljande FREDMANS 65 SÅNGER äro, så til Poesie som den af mit til en del äfven componerade Musik, öfversedde, rättade och erkände. Stockholm d. 6 Aug. 1791. 

CARL MICHEL BELLMAN

(Källa: Fredmans epistlar 1992, Hillbom/Massengale, s. 7-9).