Joomla Templates Free by College Varsity Jackets

Ska du skriva uppsats om Carl Michael Bellman?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

A) Generella råd om att skriva uppsats:

1. Börja med att samla material om ditt ämne. Var noga med att inte bara använda Internetkällor, utan att också söka på bibliotek.

8 korta tips för att komma igång med informationssökningen:

Om du är obekant med bibliotek och bibliotekskataloger, tillbringa en dag på ett av de större biblioteken i din stad, och bekanta dig med bibliotektmiljön, katalogsystem, databaser etc. Fråga gärna en bibliotekarie om hjälp. Går ni en hel grupp brukar man kunna förboka en visning. Hör med ditt bibliotek!

Börja nära! Titta i bibliografier/källförteckningar i skolböckerna och i dina egna böcker som relaterar till ditt ämne.

Gör en ämnessökning i LIBRIS, gör en lista på böcker som verkar relevanta, och ägna ett par dagar åt att kolla upp dem. LIBRIS (Nationell söktjänst, de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog) http://libris.kb.se/

Gör detsamma med artiklar

Gör en Internetsökning med titlar eller med nyckelord för ditt ämne, för att bilda dig en uppfattning av vad som finns tillgängligt online.

Tänk på att Wikipedia, bloggar och liknande är osäkra källor, så undvik sådant. Använd inga källor som inte själv har en bibliografi.

Läs alltid in dig på flera källor om samma ämne så att du kan jämföra och kontrastera information.

Fyra böcker om Carl Michael Bellman att börja med:

Paul Britten Austin, The Life and Songs of Carl Michael Bellman. Genius of the Swedish Rococo, (Malmö 1967)/ Carl Michael Bellman. Hans liv, hans miljö, hans verk, övers. Gun och Nils A. Bengtsson, (Malmö 1970)

Lars Huldén, Carl Michael Bellman (Stockholm 1994).

Leif Landen, Carl Michael Bellman – En biografi (Stockholm 2008)

Lars Lönnroth, Ljuva Karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning (Stockholm 2005)

(För fler tips på böcker om Bellman och hans tid, se nedan under "Resurser", eller vår meny "Boktips")

2. Sovra i allt material du hittat, välj ut det som är relevant för just din frågeställning och fokusera på det.

3. Organisera ditt material! Innan du sätter igång med att skriva själva texten, gör en dispositionsmall – en uppställning där du sorterar i vilken ordning informationen ska komma.

4. När du skriver, tänk på att skriva personligt och varierat utan att använda talspråk. Se till att hela tiden vara klar och tydlig och undvik vaga och otydliga formuleringar. Se till att du förstår innebörden av alla ord du använder, och förklara alla svåra ord och begrepp du använder. Ta hjälp av ordböcker, uppslagsböcker och skrivregler vid behov. På Språkrådets webbsida finns en uttömmande lista över bra handböcker i språkvård (sökväg: www.sprakradet.se / Språkhjälp / Tryckta källor). Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) finns tillgänglig på nätet: www.saob.se

5. När du har skrivit din text, låt den vila ett par dagar. Gå sedan tillbaka och omarbeta texten, stycke för stycke, mening för mening och ord för ord. Dela in texten under lämpliga rubriker. Sätt en titel på din uppsats. Låt en kamrat läsa och ge respons på din text innan du omarbetar och korrekturläser en sista gång.

 

B) Att skriva en formell uppsats:

En akademisk uppsats skall följa nedanstående indelning. Observera att rubrikerna ska heta såsom nedan, utom ”Rubriker” där du själv sätter passande underrubriker för att dela in din text.

Inledning

Här skall du presentera ditt ämne i allmänna ordalag, och ge en bakgrund till ditt ämne på ett intresseväckande men sakligt vis.

Syfte och frågeställning

Här förklarar du ditt syfte med uppsatsen, vad du vill undersöka, vilka frågor du vill besvara med din undersökning, t.ex. ”Med den här uppsatsen vill jag undersöka hur/varför…”

Metod

Om du har använt en särskild metod i din undersökning, t.ex. intervju, statistik, experiment eller liknande, skall detta anges och motiveras här.

Rubriker (här får du själv hitta på rubrikernas namn)

Efter de tre första rubrikerna, skall du dela in din text i egna rubriker. Tänk på att rubrikerna skall vara relevanta och intressanta. Rubriken är till för att göra din text överskådlig och lätt att hitta i.

Sammanfattning och slutkommentar

Sist i din text skall du ha en sammanfattning där du kort redogör för textens huvuddrag och för de resultat du kommit fram till (inget nytt här alltså!).

Käll- och litteraturförteckning

Allra sist skall du ställa upp en käll- och litteraturförteckning. Här redovisar du vilka källor du har använt. Dessa skall delas in i otryckta och tryckta källor. Otryckta källor är t.ex. intervjuer, brev och audiovisuella källor. Till de tryckta källorna räknas allt tryckt material såsom böcker och artiklar.

 

C) Förslag på uppsatsämnen om Bellman:

  • Bellman och danserna (vilka danser omnämns i Bellmans diktning? Var och när var de populära? Vad bidrar skildringar av dans med till Bellmans diktning?)
  • Bellman och klädmodet (Bellmans diktning spänner över nästan 40 år och omnämner olika kläder och klädstilar som var på modet. Vad är deras ursprung, hur skiftade modet och hur kan man se det i t.ex. Fredmans epistlar? Vad tillför omnämnandet av kläder, tyger, stilar och färger dikterna?)
  • Präster, religion och bibliska figurer i Fredmans epistlar (Bellman skämtar ofta med präster och religion i epistlarna. Varför då? På vilket sätt driver han med dessa figurer? Vad får det för effekt? Hur såg religionen ut på Bellmans tid i Sverige? Hur hänger driften med bibliska figurer ihop med genrerna litterär och/eller musikalisk pardodi?)
  • Sjukdom och död i Fredmans epistlar (Många epistlar och sånger innehåller scener som skildrar sjukdom och död. Detta sker på lite olika vis, konkret och detaljerat eller allegoriskt. Jämför de olika sätten att skildra sjukdom och död i några Bellmanvisor. Hur såg dödligheten ut i Stockholm på Bellmans tid? Vilka sjukdomar var vanligast?)
  • Bellman och dryckerna. (Vilka drycker skriver han om och vad är de för några?)
  • Bellman och sällskapslekarna. (Vilka lekar lekte man på Bellmans tid och vilka omnämns i dikterna? I vilka situationer skildras lekar?)
  • Vilka är de riktiga figurerna i epistlarna? (Fanns karaktärerna på riktigt? Vilka? Eller vilka personer var de pseudonymer för?)
  • Bellmans familj. (Vilka var de och vart tog de vägen?)
  • Analys av enskilda dikter (Välj ut en eller ett par dikter av Bellman och gör en genomtänkt lyrikanalys)