Joomla Templates Free by College Varsity Jackets

Bacchus uppåt på Börsen!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

av Cecilia Wijnbladh

[publicerad i Hwad Behagas? N:o 1 Anno 2014]

Numera fil.dr Peter Lind berikad med Bellmanssällskapets manschettknappar efter en bejublad föreläsning i Börssalen


Muntra, upplysta och med ny kunskap om 1700-talets och Carl Michael Bellmans ordensväsende vandrade vi ut i vintermörkret efter att ha fått vara med om en lika vitter som munter föreläsning av Peter Lind, vår nye styrelseledamot från Uppsala.

Hans föreläsning till det det återkommande evenemanget ”Olof Byströms minne” (i år den 9 februari) byggde på avhandlingen ”Strunt alt hvad du orerar” – Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden, på vilken han sedan disputerade den 4 april i Uppsala med Lars Lönnroth som opponent. Publiken fick sig till livs en veritable uppvisning inte bara i lärdom inom detta för många tämligen okända område utan också i en Bellmansk förmåga att gestalta dels i sång och text, dels som instrument, det vill säga ljudhärmande, i Carl Michaels anda.

Publiken njöt och skrattade ofta då snudd-på-doktor Lind uppsluppet presenterade personer som ingår i den bacchanaliska diktningen.

Själva ordensväsendet var, framförallt under Bellmans tid (men faktiskt fortfarande), en allvarlig sak. En orden präglades av dygd, virtus, och det inneliggande syftet var att göra gott mot dem som var illa utsatta, befann sig i armod eller andra trångmål. Och de var många.

Carl Michael Bellman, själv medlem i flera seriösa ordnar, kan måhända ha känt ett visst behov att lätta upp hela det självhögtidliga ordenstänkandet då han skapade Bacchi Ordensdiktningen med dess avsigkomna fyllbultar och ständigt äventyrade ceremonier. Peter Lind visade hur Bellman på sitt eget sätt ställer det ”låga” mot det ”upphöjda” för att till exempel belysa de ofta pompösa inslagen i ordenssällskapens både vokabulär och uppträdande.

Ett uppmärksamt auditorium fick en fördjupad inblick i hur skicklig Carl Michael Bellman var i retorikens konstärliga och språkliga uttryck, denna gång visat i den parodiska framställningskonsten av ordensväsendet.

Peter, din oro att vi som var där skulle tycka att ”det var hemskt och roligt, att sången var hemsk medan resten var ganska rolig” visade sig tämligen obefogad!

Tvärtom – det var hemskt roligt alltihop! Vi kände oss bildade, muntra och upplysta.

Upplevelser och känslor förmedlas här av eder

Ormsaltare

CW

En utförligare presentation av Peter Linds doktorsavhandling Strunt alt hvad du orerar” – Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden kommer i ett senare nummer av Hwad Behagas?