Joomla Templates Free by College Varsity Jackets

Bellmansstudier

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Register

Det finns ingen proportion mellan den breda popularitet Bellman sedan länge åtnjuter och den vetenskapliga produktionen kring honom. En handfull svenska doktorsavhandlingar om Bellman skuggas av de hyllmeter som ägnats åt t.ex. Strindberg – (vilket den senare troligen skulle finna rättvist!).

Den vetenskapliga produktionen kring Bellman har emellertid inte enbart publicerats i form av doktorsavhandlingar, men även om man noterar t.ex. Gunnar Hillboms rad av monografier över Bellmantexter och –handskrifter, blir den akademiska Bellmanforskningen till omfånget liten. Ryggraden i den har dock varit skriftserien Bellmansstudier, som alltifrån sin första volym 1924 har publicerat en rad viktiga studier, vilka belyser såväl Bellmanforskningens förändrade inriktning som en förskjutning av Bellmanbilden. Snart sagt alla de viktiga Bellmanforskarna sedan 1924 har här publicerat angelägna uppsatser, av vilka några har omtryckts i andra sammanhang, främst Nils Afzelius. Huvuddelen av de centrala forskningsresultaten har dock varit ’dold’ i serien, och endast känd för specialister och ett fåtal intresserade. Bellmanssällskapet hoppas att fler Bellmanvänner skall uppmärksamma den forskning som häri finns att tillgå, såväl forskare som lekmän. Ett varmt tack till Olof Holm och Proprius Förlag för tillstånd för Bellmanssällskapet att lägga ut registret, som utgör en del av Bellmansstudier 22, i modifierad form.Vi hoppas härmed kunna sträcka ut en hjälpande hand till dem som inte har omedelbar tillgång till det tryckta registret, med en överblick över innehållet i skriftserien.

 

Innehåll del för del

Redaktörer för de olika delarna har varit Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1-6), Olof Byström (7-17), Anita Ankarcrona (18), Olof Holm (19-20), Stefan Ekman, Henrik Gustafsson och Lars Lönnroth (21), Stefan Ekman, Lars Lönnroth och Henrik Otterberg (22), samt Anita Ankarcrona, Cecilia Wijnbladh och Olof Holm (23).

Bellmansstudier 1, 1924

Stockholm på Bellmans tid av Henrik Schück

Bellmans diktvärld i bildkonsten av Gunnar Mascoll Silfverstolpe

Levertins Bellmansuppfattning av Olof ByströmBellmansstudier 2, 1926

Bellmans födelsehus av Gunnar Bolin

Bellmans bostäder 1777-1785 av Gunnar Bolin

Fredmansdiktens verklighet av Ivar Simonsson

Bellmans Bacchanaliska Qwäden av Ragnar Ekholm

Anders Fryxells teckning av Bellman av Ragnar EkholmBellmansstudier 3, 1929

En bröllopsskrift av Bellman meddelad av Agne Beijer

Bellmansdokument [meddelade av Ragnar Ekholm]

I Två brev från Bellman

II Äktenskapsförord

III Notiser om Bellman i Fischerströms dagbok

De äldre Bacchi-Ordens-dikternas kronologi av Ragnar Ekholm

Bellman i nyromantisk belysning av Olof ByströmBellmansstudier 4, 1930

Hur Bellman ser och målar av Axel L. Romdahl

När Bellman förhördes i multiplikationstabellen av Axel Gauffin

Från Bellmans förlovningstid av Olof Byström

Ett par notiser om Fredmans epistlar av Olof ByströmBellmansstudier 5, 1931

Kring Fredmans epistlar och deras yttre öden av Olof Byström

Maria Christina Kiellström-Winblad. En biografisk studie av August Gynther

En Bellmanssamling av Fredrik VetterlundBellmansstudier 6, 1934

"Fredmans Sång nr 32. Afton-Qväde. Dedicerat till Fru Assessorskan Weltzin" av Nils Afzelius

"Gustafs skål" av Olof Byström

Bellmansdokument meddelade av Ragnar Ekholm

IV Tre brev från Bellman

V Två dikter av BellmanBellmansstudier 7, 1938

Bellman och hans Årsta-vänner av Arvid Stålhane

Tre Bellmanshus (födelsehuset, epistlarnas hus och dödshuset) av Gunnar Bolin

Bellman som Gustaf III:s medarbetare och modell av Olof Byström

Bellman eller Lidner? av Harald Elovson

En okänd bröllopsskål av Bellman av Nils Afzelius

Bellmans likprocession och trakteringen på Kräftriket av Olof Byström

Bellmans flykt till Norge av Gunnar Bolin

Ett par Bellmansnotiser meddelade av Arvid Stålhane

I Om konsul Jakob Martin Bellman

II Om Bellmans "svenska dräkt"Bellmansstudier 8, 1940

Prolog i Stora Börssalen den 3 februari 1940 av Gunnar Mascoll Silfverstolpe

Bellman och vi. Tal i Stora Börssalen den 3 februari 1940 av Sigfrid Siwertz

Fru Quiding på Heleneberg av Olof Byström

Bellman i lappdräkt av Olof Byström

Lilla Daurerska huset av O. B-m. [= Olof Byström]Bellmansstudier 9, 1942

Bellman och Hogarth. Om skalden som sedeskildrare och genremålare av Torsten Svedfelt

En epistelhandskrift av Olof Byström

Bellmans boksamling av Nils Afzelius

Jergen Puckel: individ och typ av Nils Afzelius

Fiskartorpet och Första Torpet. Två stockholmstavlor från Bellmans tid av Göran Axel-NilssonBellmansstudier 10, 1944

Myt och bild i Bellmans dikt av Nils Afzelius

Carl Bondes vänkrets av Olof Byström

Levertins Gustav III-uppfattning av Sven Gunnard

Bellmansstudier 1924-1944. Innehållsförteckning [upprättad av Arvid Stålhane]Bellmansstudier 11, 1952

Ett "Bellmansporträtt" av Karl Asplund

När tillkom "Fjäriln vingad"? av Olof Byström

Om Bacchi Tempel. Några anteckningar av Arvid Stålhane

Fröjas Tempel och Spinnhuset av Nils Afzelius

Första Torpet och Ålkistan av Olof ByströmBellmansstudier 12, 1954

Arvid Stålhane av Ivar Norberg

"Hessingen" och "Solen glimmar" av Arvid Stålhane

Bellman i närbild av Olof Byström

Ett återfunnet exemplar av Fredmans Epistlar av Paul Nyberg

Carl Matthias Völschow - "Bacchi arkivarie" av Nils Afzelius

Vid korpral Bomans grav av Tord O:son Nordberg

Sergel och Reuterholm av Olof Byström

Bellmansmedaljer av Ernst Nathorst-BöösBellmansstudier 13, 1959

Jergen Puckel, Christian Precht och munskänken på Thermopolium av Gustaf Munthe

Två stilar, två temperament. Bellmans Gellert-översättning av Nils Afzelius

En gustaviansk hovfröken av Olof Byström

Bellmansdokument meddelade av Olof Byström

VI. Två brev från Bellman

VII. Ur Gustaf Brandels dagbok

Om Bellmans-sång av Pelle ÖdmanBellmansstudier 14, 1961

Kortspelet på Klubben av Bengt Loman

Konstnärer tolkar epistlarna av Nils Afzelius

Flaggan på Nordians hög. Bellmansdikter i Thorgny av Olof Byström

Bellman, Svenska Akademien och vännerna Palmstedt. Vid Bellmanssällskapets högtidssammankomst i Stora Börssalen den 9 november 1959 av Olof ByströmBellmansstudier 15, 1966

Bellman och improvisationens konst av Carl Fehrman

Slagsmålet vid Dantobommen. Fredmans Epistel nr 53 av Nils Afzelius

Tre konstnärsvänner av Olof Byström

Bellmans geografi av Torsten Svedfelt

Bellman hyllar Hertig Carl, kantat meddelad av Nils AfzeliusBellmansstudier 16, 1970

Bellman som folklig författare av Nils Afzelius

En kryddbodräkning av Olof Byström

Några Bellmansmelodiers ursprung, "gripna ur luften" av C.-G. Stellan Mörner

Bellman och hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta av Erik VendelfeltBellmansstudier 17, 1976

Gustaf III och Bellman på Gamla Haga av Olof Byström

Bellman, Fehrman och Sergel av Carl Fehrman

Bellman bland gustavianska tonsättare av C.-G. Stellan Mörner

En gustaviansk målare av Olof ByströmBellmansstudier 18, 1985

Preface by Inge Jonsson

Fredmans fødsel. En grammatisk studie i Bellman-epistlernes opkomst av Thomas Bredsdorff

Vid alla instrumenters ljud av Gunnar Hillbom

Ett helt musikhistoriskt seminarium över Fredmans Epistel 12 av James Massengale

Si Bellman dansar! Om musik, dikt och bild i Bournonvilles Bellmanbalett av Anders PalmBellmansstudier 19, 1989

[Förord] av Magnus von Platen

Med Bellman och Bellmanssällskapet. Några minnesanteckningar av Olof Byström

Bellman som bokvän och autografsamlare av Olof Byström

Bellman och hans konstnärsvänner av Olof Byström

Med Bellman på Stora Nygatan av Olof Byström

Olof Byströms tryckta skrifter. Bibliografi sammanställd av Olof HolmBellmansstudier 20, 1998

Om Bellman, maten och sinnenas retning - några anteckningar av Anders Ringblom

Stjärnan, solen och Kungsholms glasbruk - en bellmantolkning av Marie-Louise Sibbmark

Ett okänt bellmanmanuskript till "Gustafs skål" av Stefan Östergren

Sygdomme og lægekunst på Bellmans tid av Leif Bohn

Den skönlitterära användningen av det tyska språket i Fredmans Epistlar av Stephan Opitz

Bellmansstudier 1924-1998. Innehåll och register upprättade av Olof HolmBellmansstudier 21, 2001

Förord av red

Bellmanskonkordansen av Daniel Berg

"Gutår för det härliga ordet." Om relasjoner mellom epistler og evangeliedikt av Bellman av Alvhild Dvergsdal

Zions röst i Bacchi gårdar. Bellmans andliga diktning och dess förhållande till Fredmans Epistlar av Lars Lönnroth

Fållan, ett poetiskt sommarnöje av Gunnar Hillbom

Poesiens privilegium - eller en lesning av Bellmans fortale "Läsare" fra et dedikasjonseksemplar av Fredmans epistlar til baron Eric von Stockenström av Trond Haugen

Anacreon i skuggan - bilden av Bellman som diktare och Bellmans bild av diktare i En Stuf Rim av Stefan Ekman

"Med gråt och sneda miner" - Bellmans "Papegoiiaden" som parodisk dikt av Henrik Gustafsson

Olof Lagercrantz och den bortvände Bellman av Stina Andersson

Bellman i björnens klor. Om "Gubben Noach" i rysk språkdräkt av Michael WirthBellmansstudier 22, 2005

Förord av Stefan Ekman, Lars Lönnroth och Henrik Otterberg

Den symmetriske Fredman. Om et kompositionsprincip i C.M. Bellmans poesi av Jens Kr. Andersen

"Älskelige Bröder tagen nu i ring" - Några reflexioner kring värld och värdighet i Fredmans epistlar av Anita Ankarcrona

"...liksom Runius, Lucidor" - Om C.M. Bellmans förhållande till äldre svensk dryckesvisa - och om en ny sångbok av Martin Bagge

Bellman och förläggarna 1757-1771 av Bo Bennich-Björkman

Fredmans epistel nr 32 i marin belysning av Hans-Göran Ekman

Ett och annat om Bellman och hans brev av Carl Fehrman

"Du gjorde wäl du kom" - perspektiv på Bellmans religiösa diktning av Eva Fjellander

"Här ligger jag i rännsten och betraktar..." Om Fredmans epistel n:o 23 av Stina Hansson

Fredmans sista strof av Lars Huldén

Fröjas Tempel - en parodi på Atis och Camilla? Av Lars Lönnroth

Ödets präster och prästinnor - ett musikaliskt undantag av James Massengale

Bellmans fingerade tidningstryck av Annie Mattsson

Bellman, Fredman och distansen i dikten - några iakttagelser av Bo Nordstrand

Bellman ins Deutsche übersetzen - oder der Versuch, Verluste zu vermeiden av Stephan Opitz

"Sömnens Gud, vår Morpheus" Om drömmen och sömnen som motiv och åskådlighetsteknik i Bellmans diktning av Henrik Otterberg

Fredmans epistel no 4. Enkannerligen till Anna Stina, Att klä en fredmansepistel i fransk språkdräkt av Monique d'Argentré Rask

Orvar Odd - rabulist och Bellmansvän av Johan Stenström

Ett geni vid namn Clas Ludvig Ennes av Torkel Stålmarck

Lustvandring kring Fröjas Tempel av Sigbrit Swahn

Sant va dä. Bellman skriver av Alan Swanson

Är mödan värdt at vara til? - Om Hamlet, Faust og Fredman av Søren Sørensen

 

Bellmansstudier 23, 2009

- Föredrag hållna vid symposiet Bellman och musiken i Börssalen, Stockholm, den 15-16 september 2007 -

Inledningsanförande av Anita Ankarcrona

Bellman i de gustavianska musikkretsarna av Lennart Hedwall

Ny Bellmanmusik - varför finns den? av James Massengale

1700-talets melodikarusell. Praxis och traditioner kring Bellmantidens melodier av Märta Ramsten

Bellman och affekternas teater - Jan Ling & Lars Lönnroth samtalar

Bellmanmusiken på teatern. Några iscensättningar av Bellman och Fredmans värld på 1800-talet av Johan Stenström

Eko tonar än ur Bellmans luta. En diskografs korta tankar om Bellmansången av Hasse Nilsson

Bellman och instrumenten - Olof Holm samtalar med Martin Bagge, Carl Håkan Essmar, Gregor Händler och Sten Magnus Petri

Program för symposiet Bellman och musiken